Adress Tidigare uppdrag Anpassad utbildning Konsulttjänster Kurser


Några exempel på uppdrag

Utarbetat tids- och åtgärdsplaner för dokumenthantering/ arkivering på Livsmedelsverket, Ekonomistyrningsverket och Kemikalieinspektionen.

Utrett gallring, tagit fram hanteringsanvisningar och dokumenthanteringsplaner för Cancerfonden, Filminstitutet och GIH

Tagit fram rutiner för diarieföring och projekthandlingar samt utarbetat klassificeringsplaner för Svenska institutet, Verket för högskoleservice och Skånetrafiken.

Varit bollplank, handledare och stöd till - arkivarier, registratorer och administrativa chefer på Internationella programkontoret, Svenska ESF-rådet och Kammarkollegiet

Bistått med stöd och hjälp vid rekrytering av registratorer och arkivarier till Verket för högskoleservice, Riksrevisionen, Internationella programkontoret, ESV, Fortum och SVEVIA.

Handlett arkivarier och givit råd till avvecklingschefer vid nedläggning och omstrukturering av myndigheter. Uppdragen startade redan 1990 med Skolöverstyrelsen och fortsatte med Byggnadsstyrelsen, Televerket, Spri, Riksrevisionsverket, Strålskyddsinstitutet, Vägverket m.fl.

Hållit utbildningar och kurser allt ifrån korta informationer på 45 minuter för all personal om ”vikten av ordning och reda” på Svenska institutet och Karolinska institutet till årligen återkommande utbildningar i diarieföring för institutionssekreterare på Stockholms universitet

På Riksarkivets uppdrag planerat och utvecklat en fyraveckorskurs för arkivarier från Sidas biståndsländer och undervisat på kursen i 6 år.

Föreläst på Stockholms universitet, grundkursen i arkivvetenskap om diarieföring, dokumenthanteringsplaner och marknadsföring av arkivtjänster